Paal botenhelling
Panorama botenhelling
Botenhelling
Boot te water laten
Uw boot
te water
in Maasdriel

Informatie


Ledenreglement Maasdrielse Waterport Vereniging “De Helling”

Dit betreft een verkort gedeelte van de officiële statuten welke bij de notaris zijn vastgelegd.

1.    Het doel van de vereniging is een te water latende helling beschikbaar te stellen voor haar leden.
2.    Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door de te water latende helling nabij de Zandmeren te Kerkdriel, eigendom van de gemeente Maasdriel, in tact te houden, te onderhouden en te exploiteren.
3.    Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat
       het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op eenendertig december van het jaar volgende op het jaar van de oprichting.

Lidmaatschap
1.    Leden zijn zij, die inwoner van de gemeente Maasdriel zijn en die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Dit blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
2.    Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
3.    Leden dienen alle gegevens te verstrekken door middel van het inschrijfformulier.
       Dit houdt in dat niet alleen personalia maar ook gegevens m.b.t. het vaarbewijs en registratie van snelle boten worden doorgegeven.
4.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
5.    Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
5.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
6.    Bij het niet nakomen van onderstaande regels kan na maximaal 3 waarschuwingen het lidmaatschap worden ingenomen.
       a.  Het niet naleven van de snelheidsregels ter plaatse in de Zandmeren.
       b.  Het niet naleven van de afgesproken parkeerregels voor de boottrailers.
       c.  Zorgdragen voor een goede doorstroming van het verkeer in de Zandstraat.
       d.  Zorgdragen voor een goed gebruik van de helling en toegangspoort
       e.  De “sleutel” is alleen voor eigen gebruik, deze mag niet aan derden worden uitgeleend.
       f.   Gebruik van jetski's. 

Contributies
1.   Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
2.   Een lid betaalt bij aanvang van het lidmaatschap een introductiebedrag als borgsom voor de “sleutel”. Dit bedrag ontvangt men retour bij einde lidmaatschap en inlevering van alle eigendommen van de vereniging (indien onbeschadigd en werkend)
3.   Voor inning van de jaarlijkse contributie wordt een machtiging afgegeven voor automatische incasso, werkt de incasso niet om welke reden dan ook, dan wordt de sleutel geblokkeerd en vervalt de borg.
Inschrijven
voor de botenhelling

Inwoner van de Bommelerwaard en een boot? Klik hieronder om u in te schrijven voor gebruik van de Botenhelling. Inschrijven
Contactgegevens
MWV De Botenhelling

MWV de Helling
Gevestigd in Maasdriel

E info@botenhelling.nl